SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, działając na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz U z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.), § 25 ust. 2 Statutu S. M. „Przecław” oraz uchwały nr 1/08/2018 Zarządu Spółdzielni z dnia 06.08.2018 r. zawiadamia, iż w związku z koniecznością uchwalenia zmian Statutu S. M. „Przecław” i ich zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 10 września 2018 r., która to konieczność wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, a także wobec odroczenia przez Walne Zgromadzenie S. M. „Przecław” z dnia 27 czerwca 2018 r. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie S. M. „Przecław” do następnego Walnego Zgromadzenia, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków S. M. „Przecław” w dniu 31.08.2018 r. (piątek) o godz. 18:00. Miejsce obrad – Szkoła Podstawowa w Przecławiu.    

Porządek obrad oraz projekt Statutu znajduje się w załączniku.