SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Na podstawie przytoczonego przepisu, w związku z wprowadzonym w marcu 2020 r. i obowiązującym do chwili obecnej stanem epidemii COVID-19, nie zwoływano i nie przeprowadzano w naszej Spółdzielni Walnych Zgromadzeń w roku 2020 i 2021. W konsekwencji nie doszło do zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019 i 2020 oraz rozpatrzenia innych spraw, którymi może się zająć wyłącznie Walne Zgromadzenie Spółdzielni poprzez podjęcie stosownych uchwał. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której wobec braku rozpatrzenia sprawozdań finansowych oraz powzięcia uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej nie jest możliwe przeznaczenie środków pochodzących z tej nadwyżki na cele gospodarki mieszkaniowej. Zarząd Spółdzielni chciałby przypomnieć, iż zysk z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię zasila odpis na fundusz remontowy dopiero po podjęciu stosownej uchwały o przeznaczeniu zysku przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Dlatego też powzięcie uchwał zamykających księgowo i organizacyjnie lata obrachunkowe 2019 i 2020 jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni.

          Ponadto Zarząd Spółdzielni chciałby wskazać, iż w 2021 r. zakończyła się pełna lustracja Spółdzielni za lata 2018-2020 i doszło do sformułowania przez lustratora wniosków polustracyjnych, które powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni i zatwierdzone stosowną uchwałą powziętą przez ten organ.

          W związku z niemożliwością przeprowadzania walnych zgromadzeń w spółdzielniach w dobie pandemii COVID-19 w sposób dotychczasowy oraz koniecznością podejmowania uchwał walnych zgromadzeń niezbędnych do bieżącego funkcjonowania spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, ustawodawca wprowadził nowe przepisy art. art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami w czasie wprowadzenia stanu epidemii Zarząd lub Rada Nadzorcza każdej spółdzielni może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ustawodawca wskazał przy tym wyraźnie (art. 36 § 12), iż głosowanie w trybie pisemnym lub zdalnym może się odbyć niezależnie od postanowień statutu danej spółdzielni. Zauważyć również należy, iż do głosowania takiego nie znajdzie zastosowania regulacja zawarta w art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), gdyż przepis ten dotyczy obrad walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w postaci dotychczasowej. Z tego względu procedurę głosowania pisemnego lub zdalnego ustala organ zarządzający takie głosowanie (Zarząd lub Rada Nadzorcza spółdzielni).

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, podjął w dniu 2 grudnia 2021 r. uchwałę nr 1/12/2021 w sprawie zarządzenia podjęcia na piśmie następujących uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu:
1)     uchwały nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S. M. „Przecław” w Przecławiu za rok 2019,
2)     uchwały nr 2/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej na pozostałej działalności S. M. „Przecław” za rok 2019,
3)     uchwały nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S. M. „Przecław” w Przecławiu za rok 2019,
4)     uchwały nr 4/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu S. M. „Przecław” w Przecławiu Panu Tomaszowi Kufel za rok 2019,
5)     uchwały nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu S. M. „Przecław” w Przecławiu Panu Shivanowi Fate za rok 2019,
6)     uchwały nr 6/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu S. M. „Przecław” w Przecławiu Panu Arkadiuszowi Aniołkowskiemu za rok 2019,
7)     uchwały nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S. M. „Przecław” w Przecławiu za rok 2020,
8)     uchwały nr 8/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej na pozostałej działalności S. M. „Przecław” za rok 2020,
9)     uchwały nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S. M. „Przecław” w Przecławiu za rok 2020,
10)  uchwały nr 10/2021 w sprawie przyjęcia do wiadomości wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej z działalności S. M. „Przecław” w Przecławiu za lata 2018, 2019, 2020,
11)  uchwały nr 11/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu S. M. „Przecław” w Przecławiu Panu Tomaszowi Kufel za rok 2020,
12)  uchwały nr 12/2021 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu S. M. „Przecław” w Przecławiu Panu Arkadiuszowi Aniołkowskiemu za rok 2020.
 
Jednocześnie w uchwale z dnia 2 grudnia 2021 r. Zarząd Spółdzielni określił następującą procedurę przeprowadzenia głosowania pisemnego:
-      głosowanie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-20:00 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu znajdującym się w budynku nr 54B w Przecławiu,
-      każdy Członek Spółdzielni jest uprawiony do wzięcia udziału w głosowaniu poprzez stawienie się w wyżej wymienionym czasie i miejscu z dowodem tożsamości, odebraniu indywidualnej karty do głosowania, jej wypełnieniu i wrzuceniu do urny wyborczej, zabezpieczonej przez notariusza przed rozpoczęciem głosowania,
-      wypełnienie karty wyborczej polega na tym, że Członek Spółdzielni stawia na karcie do głosowania jeden znak X w kratce „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuje się od głosu” przy każdej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
-      z uwagi na obowiązujący stan epidemii w biurze Spółdzielni stanowiącym lokal wyborczy może przybywać jednocześnie jedynie jeden głosujący Członek Spółdzielni oraz Komisja Skrutacyjna,
-      z uwagi na obowiązujący stan epidemii wymagana jest także dezynfekcja rąk przed wejściem do biura Spółdzielni, zakrycie ust i nosa maseczką w trakcie przebywania w biurze Spółdzielni oraz używania własnego długopisu do wypełniania karty wyborczej,
-      po zakończeniu głosowania urna wyborcza zostanie otwarta przez Komisję Skrutacyjną w obecności notariusza, a następnie osoby te dokonają przeliczenia głosów,
-      wyniki głosowania zostaną ogłoszone przez Zarząd Spółdzielni na stronie internetowej Spółdzielni.
 
Ponadto Zarząd Spółdzielni chciałby poinformować, iż:
-      projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które podlegać będą głosowaniu na piśmie, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni oraz będą dostępne do wglądu dla każdego Członka Spółdzielni w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura,
-      sprawozdania i wnioski polustracyjne, które podlegać będą głosowaniu na piśmie, będą dostępne do wglądu dla każdego Członka Spółdzielni w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura.
                                                                         
                                                
                                            Prezes Zarządu                                       Członek Zarządu
                             dr Tomasz Kufel                   Arkadiusz Aniołkowski      
Attachments:
Download this file (Projekty uchwal WZ nr 1 do 12.pdf)Projekty uchwal WZ nr 1 do 12.pdf[ ]133 kB

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 23.02.2021 r. do 12.03.2021 r. zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art. 62

Kontrolę przewodów kominowych będzie przeprowadzał Zakład Usług Kominiarskich Leszek Kierszka. Jednocześnie informujemy, iż osoby dokonujące kontroli posiadają stosowne upoważnienie Spółdzielni do przeprowadzenia kontroli. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostały umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja przewodów kominowych muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.