SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

 1.  Posiadanie wykształcenia wyższego technicznego, ekonomicznego lub prawniczego. 
 2. Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w tym 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość prawa spółdzielczego oraz spółdzielni mieszkaniowych (przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze).
 4.  Znajomość problematyki rozliczeń lokatorów spółdzielni i obiegu dokumentów.
 5. Umiejętności pozwalające na obsługę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, w tym konfigurowanie, instalacja oraz konserwacja sprzętu i urządzeń.
 6. Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu użytkownikami systemów operacyjnych w tym systemu Windows, znajomość MS Office.
 7. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.
 8. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 9. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom oraz zakazom pełnienia funkcji kierowniczych.
 3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec S. M. Przecław wymagane § 22 ust. 4 Statutu Spółdzielni.
 4. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej S. M. Przecław.
 5. Kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie (dyplomu ukończenia studiów wyższych, certyfikatów, zaświadczeń, uprawnień potwierdzających odbyte szkolenia i kursy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs” do 8 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu pod adresem Przecław 54B, 72-005 Przecław.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 22.10.2018r. do 09.11.2018r. zostaną przeprowadzone kontrole stanu technicznego instalacji gazowej, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art. 62.1

Kontrolę instalacji gazowej będą przeprowadzali upoważnieni pracownicy S.M. "Przecław" - Arkadiusz Aniołkowski i Andrzej Młyńczyk. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli zostaną umieszczone na klatkach schodowych w Państwa nieruchomościach. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia, jakie stwarza niewłaściwa eksploatacja instalacji gazowej i wentylacyjnej muszą one być okresowo kontrolowane.

Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.