SM Przecław

72-005 Przecław 54B

Witamy na stronie internetowej

Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław

 

 

 

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

 1. Znajomość prawa spółdzielczego oraz spółdzielni mieszkaniowych (przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze).
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 4. Umiejętność planowania, organizowania i zarządzania pracą personelu technicznego SM „Przecław”, a w szczególności:
  • nadzór nad pracą podległego personelu, właściwy podział prac pomiędzy pracowników, kontrola efektów ich pracy, rozliczanie czasu pracy;
  • administrowanie sprawami pracowniczymi
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników.
 5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, w tym:
  • nadzór nad okresową kontrolą budynków pod względem bezpieczeństwa i właściwego stanu technicznego;
  • przygotowanie planu okresowych i doraźnych przeglądów urządzeń technicznych;
  • prowadzenie w Spółdzielni dokumentacji technicznej posiadanych obiektów budowlanych pod kątem jej kompletności i zgodności ze stanem rzeczywistym;
  • współpraca przy opracowywaniu planów dotyczących remontów oraz konserwacji  i modernizacji posiadanych zasobów;
  • nadzór nad właściwą eksploatacją, konserwacją i estetyką zasobów;
  • nadzorowanie systemu przyjmowania i reagowania na skargi mieszkańców;  
  • kontrola utrzymania terenów zielonych Spółdzielni;  
  • zaopatrywanie pracowników w materiały eksploatacyjne, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami;  
  • ewidencjonowanie i reagowanie na informacje o awariach na terenie Spółdzielni i nadzór nad ich usuwaniem;  
  • wykonywanie czynności związanych z eksploatacją S. M. „Przecław”: prowadzenie odczytów wodomierzy, okresowe rozliczanie wody, rozliczanie członków zbywających lokale.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom oraz zakazom pełnienia funkcji kierowniczych.
 3. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec S. M. Przecław wymagane § 22 ust. 4 Statutu Spółdzielni.
 4. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej S. M. Przecław.
 5. Kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu warunków udziału w konkursie (dot. wykształcenia, certyfikatów, zaświadczeń, uprawnień potwierdzających odbyte szkolenia i kursy).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs” do 24 października 2019 roku w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu pod adresem Przecław 54B, 72-005 Przecław.

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław” w Przecławiu, działając na podstawie art. 83 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz U z 2018 r. poz. 1230 z późn. zm.), §25 ust. 1 Statutu S. M. „Przecław” oraz uchwały nr 1/05/2019 Zarządu Spółdzielni z dnia 20.05.2019 r. zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Przecław” w dniu 12.06.2019 r. (środa) o godz. 17:30. Miejsce obrad – Hotel Dworski, Przecław ul. Pod Zodiakiem 2 (Sala restauracyjna).    

Porządek obrad znajduje się w załączniku.

Attachments:
Download this file (PORZADEK OBRAD.pdf)PORZADEK OBRAD.pdf[ ]331 kB